Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1374/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-08-28

Sygn. akt I ACz 1374/13

POSTANOWIENIE

Dnia 28 sierpnia 2013r

  Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Bogdan Wysocki (spr.)

SSA Mariola Głowacka

SSA Marek Górecki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 sierpnia 2013r

sprawy z powództwa N. (...) N. B.

przeciwko A. M.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 maja 2013r

w sprawie o sygn. XII C 1211/13

postanawia:

1.  oddalić zażalenie;

2.  rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego pozostawić orzeczeniu kończącemu postępowanie w sprawie.

/-/ M. Głowacka /-/ B. Wysocki /-/ M. Górecki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem sąd I instancji nadał w stosunku do pozwanego klauzulę wykonalności nieprawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu w dniu 3 października 2012r.

Jako podstawę tego orzeczenia sąd wskazał przepis art. 492 § 3 kpc.

W zażaleniu na to postanowienie pozwany wniósł o jego uchylenie i oddalenie wniosku powoda o nadanie klauzuli wykonalności oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego.

Skarżący zarzucił naruszenie przepisów art. 494 § 2 kpc oraz art. 777 § 1 pkt.1) kpc poprzez uznanie, że nieprawomocny nakaz zapłaty, przeciwko któremu wniesiono zarzuty, stanowi tytuł egzekucyjny, któremu może być nadana klauzula wykonalności.

Powód wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Rację ma skarżący, że nakaz zapłaty z dnia 3 października 2012r nie uzyskał statutu zrównanego z prawomocnym wyrokiem, w rozumieniu przepisu art. 494 § 2 kpc, skoro pozwany skutecznie wniósł przeciwko niemu zarzuty.

Nie oznacza to jednak, wbrew poglądowi pozwanego, że nakaz ten nie ma cech tytułu egzekucyjnego w rozumieniu przepisów art. 776 kpc oraz art. 777 kpc.

Stosownie bowiem do przepisu art. 777 § 1 pkt. 1) kpc tytułami egzekucyjnymi są nie tylko orzeczenia sądu mające walor prawomocności, ale także takie orzeczenia, które podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Do kategorii ostatnio wymienionych orzeczeń należy wydany w sprawie nakaz zapłaty z dnia 3 października 2012r.

Zgodnie z przepisem art. 492 § 3 zd. 1 kpc nakaz zapłaty wydany m.in. na podstawie weksla staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia.

Nie ulega wątpliwości, że przedmiotowy nakaz wydany został na podstawie weksla wystawionego w dniu 17 sierpnia 2012r

W nakazie zapłaty wyznaczono pozwanemu dwutygodniowy termin do zaspokojenia roszczenia, liczony od daty doręczenia mu nakazu, który to termin upłynął w dniu 23 października 2012r (nakaz zapłaty doręczono w dniu 9 października 2012r).

Poza sporem jest, że w tym terminie zasądzone roszczenie nie zostało zaspokojone, co uprawniało wierzyciela do żądania nadania nakazowi klauzuli wykonalności.

Wbrew stanowisku pozwanego, samo wniesienie przez niego zarzutów nie skutkowało wstrzymaniem z mocy prawa wykonalności nakazu zapłaty, na co wskazuje wprost treść przepisu art. 492 § 3 zd. 2 kpc.

Natomiast jego wniosek o wstrzymanie wykonalności nakazu został oddalony prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 4 grudnia 2012r.

Z tych przyczyn na podstawie przepisów art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc Sąd Apelacyjny orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono (punkt 2 postanowienia) na podstawie przepisu art. 108 § 1 kpc.

/-/ M. Głowacka /-/ B. Wysocki /-/ M. Górecki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogdan Wysocki,  Mariola Głowacka ,  Marek Górecki
Data wytworzenia informacji: