Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1514/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2017-11-23

Sygn. akt IACz 1514/17

POSTANOWIENIE

P., dnia 23 listopada 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w I Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Kaźmierczak (sprawozdawca)

Sędziowie: SSA Karol Ratajczak

SSA Piotr Górecki

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2017 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi powoda P. S. o wznowienie postępowania

w sprawie XII C 1068/10 Sądu Okręgowego w Poznaniu

z powództwa P. S.

przeciwko B. S.

o rozwód

na skutek zażalenia powoda

na rozstrzygnięcie zawarte w pkt. 2 zarządzenia Przewodniczącego

w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt XVIII C 847/17

w przedmiocie zwrotu skargi o wznowienie postępowania

postanawia:

uchylić punkt 2 zaskarżonego zarządzenia.

SSA Karol Ratajczak SSA Małgorzata Kaźmierczak SSA Piotr Górecki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym rozstrzygnięciem zawartym w pkt. 2 zarządzenia przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt XVIII C 847/17, zwrócono powodowi skargę o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2011 r., wydanym w sprawie XII C 1068/10. Natomiast w pkt. 1 ww. zarządzenia rozstrzygnięto o zwrocie powodowi jego pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r.

W uzasadnieniu Przewodniczący wskazał, że w dniu 5 czerwca 2017 r. skarżący wniósł ,,wniosek” o wznowienie postępowania w sprawie XII C 1068/10 zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2011 r. Zarządzeniem z dnia 27 lipca 2017 r., doręczonym w dniu 2 sierpnia 2017 r., skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych pisma poprzez sprecyzowanie, czy stanowi ono skargę o wznowienie postępowania w sprawie XII C 1068/10 o rozwód, czy też pozew o obniżenie zasądzonych w punkcie 4 ww. wyroku alimentów od P. S. na rzecz małoletnich dzieci stron, ewentualnie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec córek - w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu ww. wniosku, a jeśli ww. pismo jest skargą o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt XII C 1068 / 10 to Sąd wzywa do usunięcia braków formalnych tej skargi poprzez:

- zwięzłe podanie na jakiej podstawie (z jakich przyczyn) skarżący domaga się wznowienia postępowania w ww. sprawie,

- zwięzłe podanie uzasadnienia powyższej przyczyny wznowienia postępowania,

- podanie kiedy skarżący dowiedział się o powyższej przyczynie wznowienia postępowania,

a nadto do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 zł,

- w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu skargi o wznowienie postępowania.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2017 r. P. S. wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Zarządzeniem z dnia 11 sierpnia 2017 r., doręczonym w dniu 18 sierpnia 2017 r. skarżący został wezwany do złożenia odpisu pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r. stanowiącego usunięcie braków formalnych wniosku z dnia 2 czerwca 2017 r. - w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu wniosku.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2017 r., nadanym w polskim urzędzie pocztowym w dniu 21 sierpnia 2017 r., P. S. ustosunkował się do wezwania do uzupełnienia braków formalnych pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący podniósł, iż w zakreślonym zarządzeniem z dnia 11 sierpnia 2017 r. terminie, wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r., albowiem nie przedłożył odpisu pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r., które wpłynęło do sądu w dniu 9 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z art. 130 § 1 i 2 k.p.c., jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym, a po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Jak stanowi art. 128 § 1 k.p.c. do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Powyższego braku formalnego pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r. skarżący nie uzupełnił, a zatem pismo to na podstawie art. 130 § 1 i 2 k.p.c. podlegało zwrotowi. Wobec zwrotu pisma za nieskutecznie zgłoszone uznać należało zawarte w tym piśmie wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Konsekwencją zaś nieuzupełnienia braków formalnych pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r. było uznanie, że wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych pisma z dnia 2 czerwca

2017 r. wszczynającego niniejsze postępowanie, o co był wzywany zarządzeniem z dnia 27 lipca 2017 r. W tym stanie rzeczy, wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi (pisma z dnia 2 czerwca 2017 r.) w ustawowym terminie 1 tygodnia, na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. zarządzono w pkt 2 zarządzenia zwrot skargi.

Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie wywiódł powód. Zaskarżył je w całości i wniósł o jego uchylenie (k. 52-55).

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie powoda zasługiwało na uwzględnienie.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż treść zażalenia wniesionego przez powoda, niebędącego reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika, pozwala na zdekodowanie jego woli poddania kontroli instancyjnej rozstrzygnięcia zawartego w pkt. 1 zarządzenia przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu z dnia 13 września 2017 r. o zwrocie pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r. Niewątpliwie było to rozstrzygnięcie mające wpływ na wynik sprawy. Wszak Przewodniczący w Sądzie Okręgowym zarządził o zwrocie skargi o wznowienie postępowania w konsekwencji uznania, iż powód nie uzupełnił w terminie braków formalnych swego pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r. Stąd też wspomniane wcześniej rozstrzygnięcie należało poddać weryfikacji w trybie przepisu art. 380 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 398 k.p.c.

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy nie było podstaw do zarządzenia o zwrocie powodowi jego pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r. z uwagi na nieuzupełnienie braku formalnego polegającego na nieprzedłożeniu odpisu pisma. Jak wynika z akt sprawy, zarządzeniem z dnia 11 sierpnia 2017 r. (k. 37), doręczonym powodowi w dniu 18 sierpnia 2017 r. (k. 40), został on wezwany do przedłożenia w terminie tygodniowym odpisu pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r. stanowiącego usunięcie braków formalnych wniosku (skargi o wznowienie) z dnia 2 czerwca 2017 r. pod rygorem zwrotu wniosku. Powód w dniu 21 sierpnia 2017 r. nadał w polskiej placówce pocztowej przesyłkę zawierającą odpis jego pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r. w przedmiocie usunięcia braków formalnych wniosku z dnia 2 czerwca 2017 r. ( k 46).Czynność tę w świetle treści art. 165 § 2 k.p.c. należy uznać za równoznaczną z wniesieniem żądanego odpisu pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r. wprost do Sądu Okręgowego. Nie ulega więc wątpliwości, iż w zakreślonym zarządzeniem Przewodniczącego terminie powód uzupełnił wskazany mu brak formalny pisma z dnia 7 sierpnie 2017 r.

W tych okolicznościach nie sposób zaakceptować stanowiska Przewodniczącego w Sądzie I instancji, który przyjął, iż wskutek nieuzupełnienia braków formalnych pisma z dnia 7 sierpnia 2017 r. należało uznać, że powód nie uzupełnił w terminie braków formalnych skargi o wznowienie, co legło u podstaw zarządzenia o jej zwrocie.

W związku z powyższym Sąd odwoławczy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 398 k.p.c. uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie, zawarte w pkt 2 zarządzenia Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu z dnia 13 września 2017 r. Ubocznie należy wskazać, iż uwzględnienie zażalenia przez uchylenie zaskarżonego zarządzenia zniweczyło jednocześnie skutki związanego z nim niezaskarżalnego zarządzenia wpadkowego (pkt 1 ww. zarządzenia przewodniczącego), rozpoznanego na podstawie art. 380 k.p.c. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2008 r., V CZ 8/08, (...)

SSA Karol Ratajczak SSA Małgorzata Kaźmierczak SSA Piotr Górecki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kaźmierczak,  Karol Ratajczak ,  Piotr Górecki
Data wytworzenia informacji: